سرفصل های دوره آموزشی پرورش مرغ بومی

ساختمان مرغداری
  • سالن مرغداری شامل : مکان احداث ساختمان - ابعاد سالن- دیواره های سالن - کف سالن- سقف سالن
  • محل قرارگیری انبار دان - اتاق کارگری و دفتر- جهت ساختمان ( شمالی- جنوبی)
  • محل قرارگیری پنجره هوادهی- اینلت و فن ها
  • هوادهی کل سالن از طریق اینلت ، پنجره ، پد سلولزی
  • فرمول تهویه و فرمول پنجره هوادهی و اینلت
تجهیزات پرورش
مدیریت دان و آب مصرفی
ضدعفونی
واکسیناسیون
نکات تکمیلی
دوره جیره نویسی