سرفصل های دوره آموزشی پرورش گوسفند (داشتی ، پروار ، مدیریت تولیدمثل و تلقیح مصنوعی)

فصل اول - گوسفند پرواری
 • رشد جمعیت و اهمیت تولیدات دامی
 • پرواربندی گوسفند و مزایای آن
 • روش های پرواربندی گوسفند
 • اقدامات لازم برای جایگاه پرورش دام
 • انتخاب نژاد مناسب پرواربندی
 • انگل های گوسفند
 • جایگاه گوسفند در سیستم بسته
 • اصول تغذیه گوسفند پرواری
 • احتیاجات غذایی دام
 • جیره استاندارد برای دام
 • بیماری های تغذیه ای دام پرواری
 • مروری کوتاه بر آنچه در این فصل آموختیم
فصل دوم - گوسفند داشتی
فصل سوم- مدیریت تولیدمثل و تلقیح مصنوعی