اشتراک طلایی (دسترسی به فیلم همه دوره های آموزشی ( پرورش و بازاریابی)

خرید اشتراک طلایی (دسترسی به فیلم همه دوره های آموزشی ( پرورش و بازاریابی)

2600000 تومان
تعداد دوره: 26 دوره آموزشی
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زعفران پربازده (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش کاشت و پرورش زعفران پربازده (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

خرید فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

600,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزشی پالونیا جهت زراعت چوب (در حال ضبط و تدوین)

خرید فیلم دوره 2 روزه آموزشی پالونیا جهت زراعت چوب (در حال ضبط و تدوین)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش پرورش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

600,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری

منو