فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و معرفی شما به خریدار

1.200.000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه

1.200,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش پرورش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

1.200,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زعفران پربازده (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش کاشت و پرورش زعفران پربازده (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

خرید فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

1.200,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

1.200,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری